beige36home.jpg (3586 byte)

beige36tit.jpg (6810 byte)

beige36email.jpg (3536 byte)

De Bibliotheca

La biblioteca di Babele

Biblioteca Telematica

CLASSICI DELLA LETTERATURA ITALIANA

Testi senza diritti d'autore

beige36next.jpg (3512 byte)

beige36bul.jpg (1262 byte)beige36bulsm.jpg (1106 byte)beige36bul.jpg (1262 byte)

beige36back.jpg (3590 byte)

 

Girardo Patecchio da Cremona

Splanamento 

de li Proverbii de Salamone

beige36barsm.jpg (4883 byte)

╩ nom{e} del Pare altissemo e del Fig beneeto
e del Spirito Santo, en cui forša me meto,

comenz e voig fenir e retrar per rason
un dret ensegnamento ch’afermÓ Salamon.

Sý con’ se trova scrito en Proverbi per letre,
Girard Pateg l’esplana e ’n volgar lo vol metre:

de qui{l}i qe parla tropo com’ se’n debia mendar,
con’ li irosi e {l}i soperbii se possa omil´ar,

com’ li mati se varde et emprenda saver,
com’ a le don{e} coven boni costumi aver,

com’ un amig a l’autro dÚ andar dretamente
e con’ povri e riqi dÚ star entre la šente.

Li savi no’m reprenda s’eu no dirai sý ben
com’ se vorave dir, o s’eu dig plui o men,

q’eu no trovo per lor, q’ig sa ben šo q’ig dÚ,
anz per comunal omini, qe no san ogna le’.

Mai, cui i{l}{l}i vol sý sia, se tuto ’l ben adovra
q’eu voi dir e ’l mal lassa, no p˛ far meior ovra;

mai qi no porÓ tuto retegnir ad un flado,
sý poco no’n terrÓ qe no sea meiorado.

Mo parl-elo de la lengua.

De la lengua voi’ dir al˛ primeramente,
per quel q’ela nos plu a gran part de la cente.

Da tropo dir se varde qi se vol far laudar
e dŰa luog ad altri s’ig vol anq’ ig parlar,

q’el ge n’Ŕ fors de lor qe vol dir qualqe causa,
m’el no dÚ comenšar finqÚ l’autro no pausa.

No fi tegnudo savio qi parla sovra man
da pišol ni da grande, da par ni da sovran:

se’l pišol no se’n venša, lo par fors se’n laimenta,
e ’l maior per ventura ie’n dis per una trenta;

vilan e malparler se p˛ tenir quelui:
quand Ó dit quant el vol, en tut desplas a altrui.

Nisun hom dÚ gabar alcun descognosente,
k’el tien lo mal per pešo e ’l ben šet’ a n´ente.

Qi amaestr’ a un fol sen q’el no vol emprendre,
doi dan par qe ie’n vegna, qi ge vol ben atendre:

q’el perd lo sen q’el dise ’l mat par qe ’l desdegne;
ma ’l sav´’ om castig[h]e, qe vol ben com ie ’nsegne.

Ki respont umelmentre, ira no se ie tien,
mai qi favel’ a orgoio, s’ela no’nd’Ŕ, sý vien.

Per lengua se departe l’amor dig compagnon,
e no Ŕ maior tesauro ŕl mond, qi ’l truova bon.

Lengua part li fradeli, qe se vol mal da morte,
e pare da fiioli (rar Ŕ qi la comporte),

la mugier dal mario, q’Ŕ per lengua blasmado,
e le fine amistate ch’Ó quarant’a[n]g dorado.

Con l’om ch’Ó tropo lengua non Ŕ bon far tenšone,
q’entre ’l so tan’ parlare se perd bona rasone.

L’om qe ben non entende, s’el responde, fa mal,
e da c’Ó ben enteso, s’el pensa ancor, ie val

[A]nz qe l’omo favele, responder par folia,
[t]ut q’el creša saver šo qe dir ie volia:

[f]ors li dirÓ tal causa, mai no l’avrÓ audua;
[s]’ el i avia dit d’autro, er mateša tegnua.

[M]at’ Ŕ l’om qe no lauda lo ben, quand Dieu ie’l dÓ,
[e] se ’l ben ie desplase, del mal como farÓ?

Ki dis a l’omo causa qe para qe il desplaša,
no ie la dÚ dir plui e lÓ u’ el Ŕ sý la taša,

q’en parlar se cognose l’omo q’Ŕ savi’ o mato:
taser lo fai laudar, sý como dise Cato.

Ki no vol fir enteso, Ŕ mato s’el favela,
mai s’elo tas fai ben, s’el non Ŕ qi l’apela:

grand gracia Ó de Deu l’omo qe p˛ tasere
segond qe se coviene; b´Ó se’n p˛ tenere.

No se dÚ alcun laudar de soa prop´a boca,
qÚ Deu sa ben e i omini quanta bontÓ lo toca.

L’om ch’usa dir pur mal, e’l ben e l’onor sciva,
a pena se’n partrÓ tro q’en ’sto mondo viva.

Ben Ŕ de tal parleri qe la lengua ama tant,
se li autri li fala, soli va favelant.

No basta ben: qi parla pur quando ie bisogna,
ki parla ben enlora, mai no tema vergogna.

Enoi e gran fastidio Ŕ l’om trop šanšador,
q’el recres ad ogn’om: tut soi dit Ŕ pudor;

da q’ili ’l vÚ venir, ogn’om ge torce ’l naso
e dis: "Mort sem oimai, quest Ó del dir lo traso";

ni no se’n vol acoršer, ’sto mat, de šo ch’avien,
anz, s’el dis mal denanti, šÓ mo non dirÓ men.

Cossý avien a tuti, e fai cotal guadagno
con’ quel qe šeta fora l’a[igu]a marša del bagno,

q’el’ [a]pudora tuti, e ig blastema qi ’l fir:
sý pud lo so šanšar q’el no cala de dir.

Li catif qe l’ascolta se pensa, e sta muti,
q’el dis mal d’un de lor e po ’l dira de tuti,

e guarda l’un a l’autro, qe diga q’el tasese,
e nigun se n’embriga, q’el tem qe no i nosesse;

e blasmarÓ tal homini q’Ŕ pro’, larg[h]i e cortese,
perš˛ q’ig no fa sempre quanto comanda e dise,

e laudarÓ tal omini, poc val mieg d’una šuca,
ke per malaventura i avrÓ dad qualqe puša.

Mal abia, qi plui p˛ e qi ben far l’ausase,
qe non arma un o doi, sý q’ig autri pausase:

ben sai c’om no se dÚ venšar de vilania,
mai castigar tal mati seraf gran cortesia.

Salterio ni v´ola ni strimento no ave
Davýd, sý fose dolce com’Ŕ lengua soave.

Sovra tuti parlar a valent omo sta
dir dig baron antisi geste, qi ben le sa;

mai trop Ŕ gran peccado, dig maior qe se trova,
mentir vilanamentre per contar ogna nova

(ni an’ tut ig ver diti talor non Ŕ cortesi):
mentir et enganar fai depa[r]tir i amisi.

Quel qe gaba un soz hom o semplo o besognos,
gaba ’l nostro Seignor, qe’l fe’ tal com El vos.

Pover hom romarrÓ qi parla plui qe dÚ:
lengua del sav´’ om adorna autrui eĚssÚ;

lo savio tas e dise quando q’el ie besogna,
ma ’l mat no guarda tem[po], sason no i tol vergoigna.

Ognucan’ om se guarde qe reu dito no porte,
qÚ lengua Ó bailia de dar e vita e morte:

del fruito de soa boca šascun se pagarÓ;
o ben o mal q’el [di]ga, tut a lui tornarÓ.

Mo vol-elo contar de soperbia e d’ira e d’umilitate.

Apres ve voi’ contar de soperbia e d’ira,
et an’ d’omilitat, qe contra entrambe tira.

Qi tien soperbia et ira, l’amor de Deu no avrÓ,
ma ’l speta la Soa ira, qi senša Lui serÓ.

LÓ o’ Ŕ l’omo soperbio se truova ogna tenšone,
mai l’umel sta cortese, šÓ non varda casone.

Reo Ŕ esser amigo d’om qe soperbia mena,
q’el se’n traz talfiada e mal e dan e pena;

d’andar con lui per via i avien tosto grant onta,
c’al˛ fai la mateša, se la soperbia ’g monta.

Quanto l’om Ŕ plui šente e de maior afar,
tanto plu en ogna caussa li des omel´ar:

querir trop alte cause c’a l’om no se convien,
soperbia fi tegnuda d’om qe tal cor retien.

Soperb´’ om Ŕ quelo, e no fai šo q’el dÚ,
ch’ades vol contrastar plui sav´’ om de sÚ.

Mat e soperbio pared a fel om sem[e]ia
qe sempre sta irado contra la soa fameia

e blasma tal servisio qe serÓ bon e belo,
per soperbia qe i nose, qe’l tien adesso fello.

No se truova soperbia plui soša en questo mondo
con’ qi s’envilia ensteso: en quel mal non Ŕ fondo.

Anc un’altra ge n’e, dont Ó Deu grant desdegno,
d’un pover hom soperbio ch’apen’ avrÓ sostegno.

Ira sý fai montar le tenšon de n´ente,
e tal q’e ben remase fai tornar en presente.

Soperbia et ira ensembre, s’el Ŕ qi la manteigna,
no se vedrÓ mai sacio de causa qe ie veigna.

L’umel hom e ’l cortese no s’atent a venšar,
anz lo serva ad un altro qe l’avrÓ vendegar:

ki da Deu quer vendeta, elo la trovara,
q’El le farÓ stratute, c’una no’n lassarÓ.

Ki siede a l’altrui mensa, umelmentre ne stea,
no guarde ša e lÓ, que se toia o se dea:

nÚ no se dÚ irar s’el fides ad altrui
servý de qualqe causa mieg qe no fi a lui.

Soperbia par qe sia, cui Deu dÓ qualqe onor,
s’el se n’exalta tropo, sý’g torna desenor.

H[u]mel e cortesment dÚ l’om dar šo q’el dÓ;
s’el dÓ iradamentre, perde quant el farÓ.

Ki Deu prega umelmentre, lo so preg vien auduo,
mai soperbia no lasa far l’om šo q’Ŕ tegnuo.

Ki per enfirmitad prende soperbia et ira,
perd Deu e si ensteso: rŰa causa l’enspira;

mai lo ben e lo mal humelmentre sofera
qi vol plaser a Deu e star en la Soa sciera.

Dopla soperbia Ŕ quela ch’Ó soperbio fiiolo:
ki n’e ’legro e ’l mantien, speta’n grameša e dolo.

Non Ŕ bona umeltat taser lo sen, qi ’l sa,
anz torn’a gran mateša, qi no ’l dis quand luogo [Ó].

Soperbia Ŕ dig maistri laudar trop so lavor,
kÚ ’l lavorer, s’Ŕ bon, el lauda si e lor.

Soperbia Ŕ qi despresia om iusto ch’ama Deu,
e mat qi lauda un rico pecador hom e reu.

Soperbia fe’ cašer agnoli de ciel en tera
e fe’ falar Adamo, per cui noi sem en guera;

soperbia comenšÓ tuto ’l pecad del mondo:
li umili sta en celo enl reng dolz e iocondo.

Deu e sainti despresia la soperbia de l’om,
qÚ ’l soperb´’ ofende, no sa perqÚ ni com’.

Soperbia Ŕ far tenšone com un om trop irado,
kÚ tost fai tornar l’omo en l’ensteso peccado.

L’omo qe va plen d’ira ogno descordio move,
non Ŕ pas ni concordio qe l’umel om no truove.

Lo mat hom e ’l soperbio desplas a tuta šente,
l’umel desidra ogn’omo per vesino e parente.

Soperbia fai dir l’omo desplaser ad autrui
mai l’umel om comporta tut šo ch’om dis a lui.

Quando ’l soperbio fa a l’om quant mal el p˛,
fai soperbio quel altro, et Ŕ doi mal col so.

Mato soperbio Ŕ quelo qe blasma ogn’altrui dito
e vol c’om lod lo so, o s´a tort o dreto.

S’el no’l p˛ con rason blasemar dretamentre,
trova qualqe rampogne per far dir a la cente:

"Cognosent om Ŕ questo"; mai no s’adÓ del rire
dig savi qe s’acorše qe ’nveša ie’l fa dire.

Sovra ogno peccado q’en ’sto mondo se truova,
Ŕ soperbia: cui l’Ó, da sÚ sý la remova.

Mo parola elo de mateša e de mati.

De mateša e de mati voig dir mescladament,
per q’ig Ŕ plu per nomero qe tuta l’autra šent,

et anc del so contrario, šo Ŕ sen e saver:
cui tien l’un, lassa l’autro; tuti n’Ó que veder.

Lo mat om pur r´ando fai mateš’ e folia:
tut šo qe ’l cor ie dis a lui par dreta via.

Plui šoa qi castiga un savio, šo m’Ŕ viso,
qe qi bates un mato oto dý o un meso.

Que val al mat riqece nÚ quant el p˛ aver,
da q’el no p˛ comprar de l’or sen e saver?

Mai se ’l mat omo tase , q’el no diga n´ente,
savio fi computado per gran part de la šente.

Qi respondes al mato segondo soa stolteša,
deventa tal con’ lui e dopla la mateša;

anz de responder sen, tal parola Ŕ sý dreta,
q’el fia tegnudo savio, e quel mat qe l’Ó dita.

Sý con’ la nef no dura d’istat per lo calore,
sý desdes ad un mato s’el Ó gloria et onore.

Tanto val ad un mato donar onor del mondo
com’ una copa d’aigua šetar en mar perfondo.

Un mat om qe redise la mateša doi ora,
fai como ’l can qe manša šo ch’Ó gitadho fora.

Sý con’ se volše l’usso enl pileng o’ el sta,
sý fa ’l mat en mateše, c’altro penser non Ó.

ăÓ parole sotile no dies, ni gran riqeša,
ad om qe sia mato: tut li torn’ en mateša.

Un mat se tien plui savio e de maior valer
qe no fai sete savi con tuto ’l so saver.

A dir l’om q’el sea mato, non Ŕ sen rasonadho,
ni de laudarse savio el non Ŕ pris´adho.

Non Ŕ sen, qi’n p˛ altro, t˘r servisio dal mat,
q’elo se va vantando qe per un set n’Ó fat.

Unca no sper de mato qi s’amistat avrÓ,
c’amig non Ŕ de si, e meu como serÓ?

Parole d’omo mato no s’apres´a plu
. . . . .

Lo mat om en lo riso sý adalša le vos{e},
per˛ fi cognosudo, no ’s p˛ tenir ascos{o};

e ’l savio se’n reten, guarda luog e sasone,
nÚ no lo farÓ rire se no iusta casone.

Lo mat per la fenestra sý guarda en l’autrui ca’,
ma ’l savio va per l’usso o el de fora sta;

lo mat s’enšegna e guaita com’ el podes ’scoltar,
mai lo savi fai senša, c’om no’l possa blasmar.

Aver mato fiiolo non Ŕ mai tal gremeša:
cui Deu ’l dÓ pro’ e savio, sý n’Ó grand alegreša.

Tanto val maestrar un om mat, de sen bloto,
con’ qi voles mendar un testo tuto roto.

Non Ŕ bon contrastar al mat, qe sen non Ó,
qÚ, s’el sa fal de lui, tosto ’l recordarÓ.

Set dý se planz un mort da quig qe li vol ben,
ma ’l mat en vita soa, qe termen no ge ven.

L’arena e ’l plumb e ’l ferro Ŕ plui lef da portar
ke non Ŕ un omo mato qe no vol comportar.

Parola d’omo mato sempre fi reprovada,
q’el no la dis a tempo, nÚ sa com’ ela vadha.

Omo impio ni mato no regnarÓ con Deu,
per˛ c’a Deu e aĚssi se truova fel e reo.

L’omo mat dorm l’istad e sta tutor enderno,
mai lo savio lavora e d’istad e d’inverno.

De mateša se passe lo mat, o’ q’el se sia,
e lo savio d’emprendere saver e cortesia.

Qi briga col mat hom, fi tegnud autretal;
andar col sav´’ omo šÓ no i po venir mal.

Meig se p˛ contrastar lo l´on fort e l’orso
c’un hom mat per natura, e pešo fa’l so morso.

O’ qe s´a la guerra o tenšon o remore,
l’omo mato ie va e sý ne dÓ favore;

ma ’l savi’ om l’esciva, e s’el se n’embatesse,
al˛ se part de lý, paur’ Ó qeĚig nosesse.

Qi loda un mat de seno, sý ’g fai gran desenor,
k’el sa q’el no ’nd’Ó miga, e fi tegn¨ pešor.

Q´unca vol sý diga, da qe l’om mat serÓ,
en quest mond et a l’altro cotal se trovarÓ.

Mo parl-elo de le femene.

De lengua e de soperbia, de li mati avem dito,
mo parlem de le femene, sý con’ ne dis lo scrito,

como s’Ŕ bone e re’ e com’ fai pro e dan
a tuta šent del mondo la maior part de l’an.

Ai ogli, quando i leva, se cognos en presente
la grant part de le femene q’a luxur´a tende.

Meig fa l’om s’el sta sol en qualqe volt’ ascosa
qe s’el stes en palese con femena noiosa.

Qi nudriga puitana fai mal, q’el’ Ŕ autrui,
e sý ie perde ’l so, e no retorna en lui.

Com femena d’autr’omo no se vol trop sedhere,
qÚ l’omo se’n dÓ guarda, e’n blasmo ’n p˛ cašere.

Femena savi’ e casta de marid Ŕ corona,
gadhal mat’ e soperbia vergoigna et ontaĚig dona.

Lo serpent venenoso ŕl cor porta grand ira:
maior la porta femena qe’l d´avol enspira.

Col l´on e col drago mieg abitar s’aven
qe con femena dura cui desplas ogno ben.

ăascun om p˛ guarire del mal, se Deu ie’l dÓ,
mai de femena rea no p˛ guarir qi l’Ó:

se l’om li fai onore, soperbia i cres e monta,
e tenlo soto pe e ’g fai gremeša et onta.

ŕl mond non Ŕ mai gracia sovra bona muier,
nÚ mal, qi l’avrÓ rea, sovra quel šÓ no quier,

q’en tuta la soa vita la dÚ trovar a ca’:
per lei perd questo mondo, l’altro mal ie darÓ.

Muier bela e cortese de ’legreša l’om passe,
se l’om Ŕ conosente et altro mal no i nasse;

e tut q’ela sia rustega, s’el’ Ŕ pur savia e bona,
mat Ŕ quel qe per autra una tal n’abandona.

Tute le ca’ per done fi monde e nete fate:
s’ele sta pur un ano senša ler, Ŕ desfate.

En ogna luog del mondo o’ rŰa dona sta,
segur sŰa de quelo, c’ognunca mal avrÓ.

Bela posses´on Ŕ dona savia e neta,
a cui Deu dÓ la gracia c’al so servir la meta.

Grand povertad avrÓ cui bona dona manca:
en ’sto mondo nŔ ’n l’autro no starÓ en ’legra banca.

Qi Ó rŰa fiiola, sovra lei meta sogna,
q’ela no faša quelo ond el aiba vergoingna:

ananz q’el p˛ la dea ad om sav´’ e pro’;
no tema s’el n’Ŕ rico, q’el serÓ, s’el no fo.

La femena fa l’om envr´ar como ’l vino,
fa’l desperad e nesio e fa’l tornar plui fino.

Non Ŕ cosa en ’sto mondo, s’ela ie’l comandase,
q’el no la fes, ni tal q’elo ie la vedase.

Da femena comuna se guard ogn’om qi p˛:
non Ó l’om tanto seno q’elo no’l perda al˛;

no se meta en vertue hom de femena vaga:
šamai no n’issirÓ levement, o’ q’el vada.

L’om qe l’autrui muier vol ni tol ni percaša,
pecato fai mortale, omecidio lo caša:

da qe l’omo n’Ó una, con quela se demore,
tute le altre lase; Deu se’l tien per onore.

Ben fai l’om ch’Ó fiiola, se da pišol ie ’nsegna:
da q’ela serÓ grande, non Ŕ grop qe la tegna.

Da la meltris se guarde ogn’omo qe n’Ó possa,
k’el’ Ó ’l dito soave, del sen se mostra grossa:

plui sotilment qe l’olio entra ŕl sen de l’omo;
quand cla l’Ó piiado dal pe entro al som[o],

or taia da dui ladi, sý como fai la spada,
no i lassa cor ni pelo ni carne qe no rada.

Asai mieg purga l’omo, tro c’Ó qualqe causeta,
d’umori boni e rei, qe no fai la Porreta.

Pense, qi Ó l’avere, con’ l’an{e}ma ŕl corpo sta:
perdud Ó si e Deu, e d’aver que farÓ?

Sc[h]ernido fi dal mondo, despris´Ó da Deu,
lo pešor qe se trove sý ’l terÓ soto pe’.

C’al sen de rŰa femena se reše, ogn’om ge meto,
con Deu non avrÓ parte ŕl So reng beneeto.

Mo parl-elo d’amigo e d’amistate.

No sea hom cui desplaša ’sto dir per tropo longo;
d’amig e d’amistad, a quest, altro ve šongo,

šo Ŕ la meior cossa q’en questo mondo sia:
qi Ó ’l veras amigo fa tenir dreta via.

Ki truova un qualc’ amigo o pišol o mešan,
fa mal s’el lo despresia, qÚ tuit sem d’una man.

Ki Ó lo bon amigo, anc aib’ el qualqe menda,
no ’l dÚ lassar per quelo, ma ’l reu vez no n’emprenda.

Ben se cognos l’amigo al mal, quand l’omo l’Ó,
e l’enemig al ben, qÚ ’l vÚ qe gramo ’n sta.

Quan’ Ŕ la grand besogna se cognose i amisi:
de cent un no se truova, no sea vairi o grisi.

Cui recres un amigo, sý ’g va trovand casone:
non Ŕ bon’ amistate quela qe perd sasone.

Non Ŕ mai tal amigo ŕl mond, qi ben ie pensa,
como ’l don qe fa l’omo en celad o a mensa.

Agnunca afar ch’Ó l’omo, per si o per alt[r]ui,
al bon amig lo diga, e sý ’l trate con lui.

No dÚ l’om trop usar a ca’ de l’amig so:
da q’el ge va cotanto, el ie recres al˛;

ni šÓ no’l dÚ scivar, s’el va da casa soa,
q’el no damand de lui una f´ada e doa.

L’omo q’Ŕ castigado dal so verasi’ amigo,
val plu l’amor celado, quest en vero ve digo.

Un’altra causa g’Ŕ ch’al sav´’ omo plase:
mieg [Ŕ] c’amig lo bata, qe ’l so enemig lo base.

Mieg Ŕ un amig visino, qi l’Ó presso de ca’,
qe un fradel luitano: b´ad a cui Deu ’l dÓ.

Quel non Ŕ bon amigo qe parla con doi lengue
e va menand sofismi e briga con loseng[h]e.

Non Ŕ cossa en ’sto mondo ch’a l’amig vaia mai
tanto como laudarlo del ben q’el dis e fai:

per le dolce parole sý s’acata i amisi,
mai qi ’g va rampognando sý fai dig dreti bisi.

Quelo non Ŕ dret omo qe dis: "Eu son amigo",
et al besong me lassa, no’m serve s’eu ie’l digo.

Tal te parrave amigo a m[a]nšar teg ensembre
qe, s’el te fos besogno, no t’aidaraf defendre.

Qi Ó ’l fedel amigo, non Ŕ cosa qe ’l vaia,
m’el lo p˛ ben stancar qi ’g dÓ tropo travaia.

Non Ŕ bon per amigo fir autrui enemigo;
l’amig novel Ŕ bon, mieg se truova l’antigo.

Mal fai qi ’l so amig lassa per reu dir d’om qe sia
finq’el no sa per lui s’el Ŕ ver o bausia.

Qui vol servir l’amigo no i dea termen luitan,
faša ’l ancoi s’el p˛, forsi no g’Ŕ ’l doman.

Quel non Ŕ sav´’ om, s’el Ó ’l so bon amigo,
qe per cosa del mondo con gladio šoga sego.

Ki Ó ’l pover amigo e sa q’el Ó deseta,
ben Ŕ bon’ amistad darie qualqe causeta.

L’om dÚ servir l’amigo, no i dÚ venir a men,
m’el no dÚ sý stracorer q’el ge perda ’l so ben.

Rari Ŕ quig amisi qe sý bona fe porte,
se dura un an o doi, qe dur fin a la morte.

De dar manšar ad altri sý se truova bon nom;
la sovran’ amistad Ŕ femena con hom.

Sovra tute maltate don’ Deu e’l mondo s’ira,
Ŕ l’om qe trata mal d’amig q’en lui s’enfýa:

quel non Ŕ bon amigo, anci fai soz engano
qi l’amig met en luogo onde li vegna dano.

Qi lauda un so amigo tropo for de mesura.
despresia si e lui, qÚ quel dito no dura.

Quel qe sofrise ’l dan per l’amig umelmentre,
quel Ŕ dret e verasio: poqi n’Ŕ entre la šente.

Plui val un’amistade d’amig ch’ama per core,
ke de nesun parente, de frar ni de serore.

Ben te val un amigo s’el t’abita da preso,
et an’ ’l verais luitan se ’nde recorda adeso.

Qi ama dretamentre Deu. e’l pros{e}m altresý,
starÓ seguramentre a l’autro mond e qui.

Mo parl-elo de riqeša e de povertate.

Riqeša e povertade vol qe de lor dit sea,
per quel ch’ogn’om del mond se truova, en qual qe sea.

No se truova alcun homo, tanta riqeša tegna,
q’a lo dý de la morte ie vaia una castegna.

Qi tol le cose altrui per enriqir a freša,
usur’ Ó coventada, e šo qe l’om coreša;

no Ŕ ric nÚ serÓ, q’el sta pur en pensar,
e puoi ie’l stovrÓ rendre, o el no s’Ó salvar.

Miei Ŕ un pover om a cui plas quel q’el Ó
qe un rico qe vol tuto quant el vedhrÓ.

Aver mal concostado molto tosto decrese:
qi ’l truova dretamentre, quel Ŕ quel q’enreqise.

Mei Ŕ a l’om aver poco con ’legreša et amore
q’aver plena la casa con plaid e con romore.

Non Ŕ hom lievementre, s’en grand riqeš{e} no regna,
s’el vol far sempre spendio, qe pover no devegna.

Non Ŕ mai tal riqeša con bona nomenanša:
qi vol trop enriqir, lo penser ie desvanša.

Aquele grand riqeše qe l’om no p˛ aver,
no le dÚ desirar ni ’n dÚ sogna tener,

q’ele fai [ de le ] pene com’ l’aguiia qe vola,
e va sý da luitan, no ’nd’ avrÓ una sola.

en se tien tal om savio perq’ Ó riqeše grande,
qe, qi ben lo cercase, non Ó sen per un fante.

Qi se sforša enriqir e dura gran deseta,
no sa qual povertad Ŕ la mort qe l’aspeta.

Quel’ e riqeša grande, senša nuia rampogna,
donar al pover omo del so, quando i besogna.

Quel qe de povertad mena šoi e ’legreša,
val des dig ric avari ch’Ó tesor e riqeša.

S’avar om Ó riqeša, sý l’Ó contra rasone,
con’ l’om qe šeta via l’aver senša casone.

Riqeša e grand vertude alegra l’om de core,
ma plui l’alegra asai s’el Ó lo Deu temore.

Or e aršent, qi n’Ó, sý va forte seguro,
mai plui va quel asai ch’ama Deu de cor puro.

L’omo, quand el Ŕ rico, se record povertade,
e ’l pover la sofrisca con gran omelitade:

povertad e riqeša, vita, mort, mal e ben
dal Segnor, quand El vol, ni d’altra part no ven.

Mei Ŕ l’om qe lavora la sera e la doman,
ca tal omo se lauda, qe fors ie manca ’l pan.

Pur en le soi riqeše s’enfida l’omo reu:
meio s’enfida ’l pover qe Ó speranša en Deu.

Povertad ben aconša e qi ben se ge reše
fi computaa riqeša, com’ en libri se leše.

No e[n]riqise l’omo esser bruto ni scarso
ni avaro ni empio: entrego dÚ fir arso;

no val ad om traitor ni laro s’el Ŕ rico,
c’apres Iuda dÚ fir entro l’inferno messo.

No desir alcun om l’aver del pecador
nÚ la glor´a soa: tut Ŕ contra ’l Segnor.

Pegr’ om, voia o no voia, s’adovra de n´ent,
mai l’om qe ben s’adovra serÓ ric e mainent.

Quando l’om Ŕ plui pover, plui se dÚ ric tener,
e ’l ric e le riqeše quas per n´ent aver.

Sovr’ogna povertad Ŕ l’om qe no emprende,
e quel Ŕ sovra ig riqi qe cognos et entende.

Mei Ŕ poqeto aver e star ’legr’ e šoioso
q’aver ben gran tesauro e sempr’esser pensoso.

Qui pensas dretamentre le riqece q’el Ó,
šetaraf povertÓ quant en ’sto mondo Ó:

se ’l ben e ’l mal pensase, l’ire e ’l šoi e ’l dolor,
se trovaraf plui rico de nuig emperador.

Lo ric comand’ al pover besognos malvestido:
temp serÓ qe ’g vorave enanti aver servido.

Qi farÓ ben al pover se trovarÓ ric omo,
qi despres´a ’l proximo pover catif Ó nomo.

Mal fai qi dis q’el Ó poqe riqece a man,
q’el no sa que ’g aviegna: s’el Ŕ ancoi, no Ŕ doman.

La povertÓ de Deu en ca’ de l’empio sta,
la riqeša col largo qe serve lÓ o’ el va.

Aver tute riqece e šo qe l’om dirÓ
val men q’esser mendigo, se l’amor Deu non Ó.

Oimai se parla d ’ogna cosa comunalmentre.

Oimai comunalmentre d’ogna cosa dixemo,
de šo q’Ŕ ben a far e qe lassar devemo.

Lo savio qe ben aude plui savio devenrÓ;
ben va seguramentre qi semplamentre va:

no vadha om trop corendo: tost poraf sclapušar;
ni con omo cativo no se conz a manšar.

De l’enemig so morto nisun ridha nÚ salte
s’el no vol, quand el more, q’ig soi de lui s’asaute.

Om no tiegna fidhanša en šo qe doman speta,
qÚ tant com’ el lo dise non Ó de vivre eleta.

Fol om ni mat no cre’ causa qe ’g fia dita,
ma ’l savio se n’avÚ, qe va per v´a drita.

Quel om ch’Ó molti amisi, a tuti no dea briga:
’lešagen un de mile cui soi credence diga.

ăÓ no’l dig eu per quelo: non Ŕ sen a calcar
amig qe ’g diga causa q’el vol en si celar.

Qi se recorda ben que Ŕ nÚ que serÓ,
šÓ, recordando questo, lefmen no peccarÓ.

L’om qe s’axalta tropo per bele vestimente,
no sa que Ŕ desoto, lo so penser ie mente.

Qi Ó ’l so bon amigo, com el no se tenšon,
nÚ nuio tempo diga quel qe no i sapia bon.

L’omo qe vol far ben en log qe tiegna e vaia,
s’el p˛ servir a l’umel, del soperbio no i caia.

B´ad l’om qi no’l vÚ s’el cre’ šo q’Ŕ mesura:
dešunar dig pecadi meig Ŕ qe l’om qe dura.

Conseiar anci ’l fato per gran sen fi tignudo,
poi val poco ’l conseio da que ’l dan Ŕ veg[n]udo.

Mieg Ŕ q’ig fiiol preg[h]e lo pare, finq’ig l’Ón,
qe ’l pare prieg[h]e lor ni vegna a le soi man.

S’eu me guard dai pecadhi ch’ai fati un an o dui,
poi torn en quig enstesi, pešor son q’eu no fui.

Quel om qe del so senno no se vol camb´ar,
perquÚ col sav´’ omo se vailo conseiar?

q’el tien lo savio mato, per šo q’el no i crerÓ,
e ’l savio perd quel senno e ’l conseg qe ’g darÓ:

onorar se dÚ ’l medhego ch’a la necesitad
scampa l’omo qe ’g cre de grand enfirmitad.

L’om ch’a la sepoltura, quand Ŕ la sason, va,
fai ben per recordarse c’autretal vegnirÓ.

Lo sen dig antis omini dÚ ’g savi demandar,
qÚ faraf šo q’Ŕ fato, s’el fos ancor a far.

Mateš’ Ŕ a guardar l’omo trop entre ’l viso,
m’a fladha guard e lase, s’el no vol fir represo.

Se tu di’ plaidešar con om posent ni mato,
se tu p˛i, sý t’acorda, no curar d’altro pato.

Non Ŕ bon recordar le ’niur´e d’altrui,
qÚ tosto ’n p˛ vegnir de pešor a[nc] a lui.

Con l’om scotešo e fole, desperad, senša fe,
non usar: tost verave li soi mal sovra te.

A plui forte de si n’Ŕ bon prestar lo so,
ca, s’el ie vol tenir, a penna l’avrÓ po’.

No se dÚ sc[h]ergnir l’omo de vegleša, s’el g’Ŕ,
de pare ni de mare, qe ’bandonar no i dÚ.

Quel qe visita l’omo en soa enfermitad,
fa ’l servisio de Deu; a lui ’n ven sanitad.

Le primicie e le deseme se dÚ dar via al˛,
e ’l debito, qi l’Ó, pag[h]e ’l ananz q’el p˛.

Onorar pare e mare sovr’ ogna causa dÚ
qi vol fir onorado, ben’l comanda ogna le’.

L’omo cui Deu vol ben, quel visita e castiga:
b´ad qi ’l sofre ’n pas, q’el no s’engana miga.

Quel om qe serÓ savio, a si ensteso serÓ;
s’alcun avrÓ mateša, sol ne la portarÓ.

Quelui qe vol far ben, temporivo se leva;
qi dÓ pas e la tien, Deu l’exalta e l’aleva.

L’omo semplo et antigo sý cred ogna parola;
l’omo vešad se guarda, d’ogno sen dis q’Ŕ fola.

Ben Ŕ fort e sofrent l’om qe fa šo q’el dÚ;
plui fort Ŕ qi fa l’anema tegnir lo corp sot pe’.

Qi per ben rende ben, l’un co l’autro Ŕ ’gual,
mai per mal rendre ben cento cotanto val.

Ki vol qualqe peccado de altrui acusar,
ben se guard da l’ensteso, no se ie las trovar.

Lo bever e ’l manšar trop delicadamente
embriga ’l sen de l’omo, tal Ŕ ben conosente.

Mal Ŕ vedar far ben a l’om qe vol e p˛:
qi ’l veda far ad altri, mal lo farÓ del so.

No atenda om al vino q’entro ’l vero Ŕ lucent:
ben entra, m’anz q’el n’esca, morde como serpent;

luxur´osa causa e ’l vin, qi tanto l’ama;
molt Ŕ despres´ado l’om qe tropo n’abrama.

Altresý como l’aigua ’morša lo fog ardent,
fai lemosna ’l peccado, qi la fai dretament.

L’om qe del mal d’altrui se conforta nÚ ri,
lo so sempre vesina, non Ŕ luitan de si.

Non Ŕ ben l’om q’Ŕ iusto qe tropo se demeta,
mai en tuto aiba modho qi vol far bona vita.

Pur al parlar de l’omo et a la portadhura
et al rir se cognose qi ’l fai for de mesura.

Se l’agnel sta col lovo, non Ŕ bona compaigna,
nÚ ’l peccador col iusto: sempre n’Ó qualqe lagna.

Qi vol altri enganar, a lui reman l’engano;
meig Ŕ morte scarida c’aver mal tuto l’ano.

N´ente val tesoro q’Ŕ reclus soto terra:
men val lo sen de l’omo ch’ad altri no ’l deserra.

Un dig grandi desdegni q’en ’sto mond fia usado,
Ŕ ’l savio, an’ s’ŔĚl pover, qe fi despres´ado.

Pensar ni grand gremeša sempre tegnir no val,
anco ’n moraf ben l’om sý tost con’ d’un gran mal;

pensar cotid´an aucý l’om: o el pena
o almen enmatise; fol Ŕ cui lo demena.

Mal parÓ l’om qe manša d’ogn’ora šo q’el trova:
usanša Ŕ best´al; qi l’Ó, sý se’n remova.

Qi vole ben pensar, hom en ’sto mond no vive
qe de so dŰa tanto com’ de l’altrui receve.

Aqua plana fa pešo talor qe la corrente:
tal om te parÓ humel q’e pešo de serpente.

O’ qe l’om Ó l’amor, l’oclo ge guarda adesso,
et o’ c’abia ’l dolor, la man ge ten apresso.

Grand šent q’Ŕ senša guida, sý Ŕ quasi perdua;
un sol om ch’ama Deu si Ó pas retegnua.

Se Deu s’acorc{e} qe l’omo a servirlo deleta,
de li soi enemisi al˛ ie fai vendeta.

No se poraf contar tuto quant hom dÚ far,
ni quant el dÚ tenir, ni quant el dÚ lasar;

mai qi non sa, sý emprenda, lasse ’l mal, faša ’l ben,
serva ’l nostro Segnor, ni šÓ no i verÓ men.

L’altisem{o} Re de gloria ne preg, lo Signor meu,
al cui nom comenšai et al cui finisc eu,

ke’n dea sý aparlar c’a Lui e a tuti plaša,
e si’n guard da soperbia, ch’umilitad descaša,

e livre’n de mateša et anc da povertad,
e guarde’n da rei femene qed Ó ’l mond enganad;

sý toia v´a l’ira, umilitad ne dia,
voia q’ig bon costumi adovrem tutavia,

faša’n Soi boni amisi e guarde’n dai peccadhi,
sý c’al dý del šudisio seam encoronadhi
en vita eterna. Amen.


Frotula Noiae Moralis

I

Noioso son, e canto de noio
qe me fai la rŰa šent noiosa.
Eu vešo l’omo, com’ l’Ŕ plui croio,
tant eleše vita plui grecosa
en vestir e ’n parlar de regoio
e ’n far ogna causa desdegnosa.
Sý m’Ŕ noia, no sai que me faša,
q’ eu no trovo compagno qeĚm plaša:
tanta noia me destrenz e abraša,
o’ qeĚm sia, enoia me menaša.

Ben me noia e sta contra core
cativo omo podhestÓ de terra;
rico bausaro qe Ŕ traitore;
e pover soperbio qe vol guerra;
šascun om qe Ŕ reu pagadore;
sescalco q’entro ’l desco me serra.
Molto me noia for de mesura
omo veglo prestar ad usura;
long arengar; v´a de coltura:
not e šorno me sta en rancura.

Sý me noia preved qe s’agenša;
e vilan qe fia post a cavalo;
šascun om qe no me ten credhenša;
omo q’e šeloso andar a balo
pur me noia drudha qe no asenša;
e l’entrar de testa quand eo falo;
[e] gadhal qe Ŕ ben maridhadha;
carne grassa e freda peveradha;
rico šuglador et om qe vadha
a conseio senša invidhadha.

Grand noia me fai pegro scudhero;
d’amigo audir mala novela;
fel segnor e moneg baratero;
soz om e reu aver muier bela;
qi a pedon me tol lo cavalero;
e l’osberga qe s’adopla en sela;
puitana qe se fa[ša] pregar;
menudhi passi per prest andar;
lassar lo ponto per temperar;
cavaler per done bagordar.

An’ me noia dona qe retegna
pešor drudho qe’l maridho sia;
[e] vil om[o] divisar ensegna;
monga qe mantegna drudharia;
cativo om qe don drudhe mantegna;
contra dona parlar villania;
bel manšar quand eu non ai talent;
quand drudha m’enăegna a compliment;
dona qe per šoia quer aršent;
aspetar en porto per gran vent.

A noia m’Ŕ ancor sovra tuto
om[o] vil qe vol esser mesclero;
andar en šocole per lo suto;
pissi magri e veglo putanero;
quel qe consume ’l so en reu conduto;
calše qe sovercla lo braghero;
mul qe trota, destrer qe no saia;
fel scudher et om qe trop s’esmaia;
stradha rota e rasor qe no taia;
. . . . . . [aia]

La maior noia qe me demena
Ŕ l’ora qe me manca ’l dinar;
e quand autrui vez cašer en pena,
lo so ponto quando ven en par;
e a luitan alberg andar a cena;
bel om qe Ŕ scarso et avar;
[e] candela qe no luse clara;
perder bon vin per rŰa carara;
anc falconer per vent [a] auselara;
arrogant e soza tavernara

Enoiar me fai e gran pesanša
om[o] qe s’adire de n´ente;
[e] rason q’eo faš’ a qi m’avanša;
en car consei poner molta šente;
om laro qe no perde baldanša;
šoven qe per cruc´ar m’adente.
Pur de noia Ŕ fata ’sta canšon:
. . . . . . [on]
Mat Ŕ quel qe se calša speron
per andar descalšo enl talon.

Canšoneta, vaten senša noia
a Ug de Pers, q’Ŕ de bona voia:
se noia Ŕ remasa, la recoia,
qual ne sa plui qe no Ŕ erba ni foia.
No me plas fant en cui Ŕ i falenša,
ni prodom qe per fraude s’agenša.


II

Ugo di Perso

Prima risposta per le rime

Noioso, responder m’Ŕ enoio
e conšar ogna causa vešosa.
Fortement m’adira e faime noio
dona del reu drudho esser celosa.
Ogn’on q’Ŕ malastruo ’n me recoio
per cotanta šent invid´osa.
Pur ’sta noia me noia e me traša,
q’eu no trovo bontad qe s’afaša:
tant plen son de noia, e sý me caša,
qe šascun me cognos en la faša.

Ben me noia veglo encantador;
et us qual a pena se deserra;
l’ora qe me manca l’entrador;
roncin qe speso[ra] se desferra;
femena q’ en drudho tegna amor
se no tant qe i abia dadho l’erra;
e avar om qi d’onor Ó ventura
e d’alcun solašo non Ó cura;
lume morto finqÚ ’l fumo dura;
roncin qe per trot lassa ambladura.

Sý me noia omo q’Ŕ d’esmanša
e no val una pluma de galo;
et esser rector de vesinanša
et [an]’ de convento quand eo falo;
[et] om[o] qe no me ten credhenša
de cause o’ non ai fato ’l falo;
e perder drudho, se l’om ben l’ama;
om qe tropo dise en contradha;
pišol fog en larga caminadha;
pišol past e grande masenadha.

Grand noia me fai laido barbero;
e se son iradho qi m’apela;
e pagar speso[ra] a tavolero;
camis q’avanza sot la gonela;
bruto om[o] mego a taiero;
e quando al desc stravac la scudhela;
om qe tut caus vol acasonar;
[e] can qe no cessa da latrar;
conseio qe trop no p˛ durar;
gran šornadha e tard albregar.

An’ me noia om[o] qe desdegna
l’autra šent per onor en q’el sia;
[e] muier qe sospeto me tegna;
šugar con om[o] [q]’ Ó segnoria;
d’inverno aver luitan la femna;
om[o] qe de quela Ó šelosia;
cantar s’el non m’Ŕ a plasement;
om qe per poc me sta a parlament;
anc qi al meu dir no sta atent;
dona q’en avar Ó ’ntendement.

A noia m’Ŕ ancor sord e muto,
qual me stova aver per conseiero;
e bever bon vin con bicer [b]ruto;
grande borsa e pišol dinero;
om[o] qi Ó torto al postuto
s’el me prova plui qe veritero;
amiga qe per poco s’esmaia;
cog qe del capon me tol l’entraia;
en assai dinar cercar meaia;
poco gran aver en molta paia.

La maior noia m’Ŕ quand a pena
me degn’ audir qualqe bacal[ar];
om qe de parlar no s’arefrena;
e plovesenar per tempo clar;
debitor qe me volše la schena;
aver vesinanša de ferrar;
per aigua perder lo gran en ara;
e quando de sola fi tomara;
anc falir de v´a per fumara;
nave qe per freša trop se grava.
. . . .


III

Ugo di Perso

Seconda risposta per le rime

Noioso, da voi no me [‘nde] toio:
vostra rima no tenrai ascosa,
anci la ve rendo; eu me ’nde spoio,
qÚ la šent Ŕ fata sý crušosa,
qe per formento se vende loio,
e ogna bona causa fai mendosa.
Deu ’l confonda e li soi modhi taša,
qi de noiar autrui šÓĚs percaša,
q’ili no son [de] sý drita faša:
dona q’Ŕ vana tut ben descaša.

Ben me noia longo servidore
et om q’ogna causa narra [ et erra ];
[e] vilan contrar´ar segnore;
om[o] qe per poco mal s’aterra;
e [tropo] temer šel e calore;
riqi malvas qe no prend la sera;
soto ’l pe aver gran cusidhura;
can qe no cognos drita pastura;
manšar de šorno en casa oscura;
ric contrat fat en laida scritura.

Sý me noia qi guerra acomenša;
et en besong se me descavalo;
campo o’ eu perdo la somenša;
e quand la not sent [a] pover stalo;
de menudha šent far adunanša;
et enl temp oscur dar del pe ’n falo;
calšadhura q’e streta a l’entradha;
cercar d’om[o] en[tre] gran calcadha;
a cusir [s]’ un perse l’agogladha;
. . . . . . [ -adha]

Grand noia me fai quando ’l sentero
me desvanša e tolme la via [bella];
gloton grecoso senša mistero;
vegla en treše per parir polcella;
. . . . . . [ -ero]
fel clerico aver plena capella;
qi a desc me fai trop aspetar;
entendanša a cui no pos parlar;
e quand senša offensaĚm stov mendar;
senša colpa audirme acasonar.

An’ me noia qe qi [sa] s’avegna
begolad per tropa cortesia;
om qe palese laro sostegna;
e qi per poc fai gran felonia;
e me noia šovene maregna;
de c[l]aro om[o] demandar que ’n sia;
dona qe Ó ’l vis covert e pent;
e passar con roba per atent;
prodomo qe va[dha] sempre lent;
parola qual eu noĚm tegn a ment.

A noia m’Ŕ ancor s’eo disputo
con om trop corušos [ et altero ];
arbor qual fai dano senša fruto;
qi per poc me fai star en pensero;
anc qi de meu mal mena desduto;
dona qe se veste con’ scudhero.
Plui me noia ancor, se Deu me vaia,
a bel manšar soša aver tovaia;
e qi del meuĚm dÓ briga e travaia;
om qe senša colpo es de bataia.

La maior noia [qe] me demena,
qe noĚm lassa pan ni[g]un gustar:
om qeĚm dÚ servir e dÓme pena;
e seĚm strenše ’l dedho lo calšar;
drapi longhi qe la polver mena;
reu medhego e fel[on] compar;
far compagna spesso a la carrara;
grande dona esse[r] canevara;
clave qe se speša en clavadha;
grand fameia e streta massara.

Enoiar me fai dar nomenanša
de prodeše ad om [vil] veramente;
qi per poco dito fai mesclanša;
on q’eu perda bele vestimente;
anc šogar a gesta et a quitanša;
can, s’eu sto nascoso, qe me sente.
Plui de noia non Ŕ ’sto sermon:
qi noia vul lassar, Ŕ paron.
Mat Ŕ quel qi no guarda sason,
en šo q’el vol aibal [pur] rason

Canšuneta, [ va’ ] senša bausia
a Girard Pateclo per la via,
en cui Ŕ tuta noia e [no] šoia,
sý q’autro om[o] a lui no s’apoia
No me curo de compagna croia
en la mea casa, q’eu no la voia.

 

beige36bar.jpg (6716 byte)

next

Edizione HTML a cura di: mail@debibliotheca.com Ultimo Aggiornamento: 13/07/05 22.34.28

back

home

top

mail

deepurplebar.gif (8447 bytes)

beige36logo.jpg (3737 byte)